fbpx Skip to content

Septim – Pokladňa

Pokladničný systém Septim

 

Septim je produktom nášho partnera ASW Systems a.s. a patrí medzi špičku na českom gastronomickom trhu. Bol vyvinutý pre použitie v segmente služieb, ktorý má svoje špecifiká. Septim je právom najrozšírenejším pokladničným systémom* medzi profesionálmi v gastronómii v Českej republike. Septim je na trhu už viac ako 20 rokov a je neustále zdokonalovaný a vyvýjaný. Je naprogramovaný tak, aby Vaše dáta boli bezpečne uložené!

Pokladničný systém je optimalizovaný pre dotykové pokladne. Pokladňa sa teda ovláda dotykmi na monitore a dotykom je nablokovaná požadovaná predajná položka. Program pracuje na bežných PC alebo pokladniach typu PC s operačným systémom Windows alebo Linux.

Pokladničný systém nemusí byť závislý na miestnej počítačovej sieti, jednotlivé užívateľské stanice môžu fungovať aj samostatne (tzv. off-line).

Septim je usporiadaný stavebnicovo. Základné jadro programu je možné ľubovolne kombinovať s ďalšími softvérovými modulmi, aby výsledok vždy zodpovedal potrebám konkrétnej prevádzky.

Každá zo základných variant zahŕňa aplikáciu Pokladňa a Manažér. Obe časti systému sú prepojené, zdieľajú informácie a Septim ich môže prezentovať za celú prevádzku prehľadným spôsobom tak, aby bolo možné podnik efektívne riadiť.

Obsluhujúci personál pracuje s Pokladničnou aplikáciou, ktorá podporuje všetky potrebné úkony vzťahujúce sa k bezproblémovej obsluhe hosťa. Pri definícii ponuky pokladne je vždy myslené na to, aby práca s pokladňou bola nie len komfortná, ale hlavne rýchla. Rýchlosť umocňuje aj automatické načítanie výhod hostí pri predložení zákazníckej karty. Minimalizáciou ručných zásahov personálu a presné nastavenie užívateľských oprávnení na pokladničné operácie umožňuje zavedenie účinných kontrolných mechanizmov na nepoctivý personál.

Manažérska aplikácia slúži na prácu vedúcemu prevádzky. Slúži na definíciu vlastných predajov, ale hlavným účelom je podať informácie o skladovej a predajnej činnosti, pomôcť kontrolovať obeh peňazí a tovaru v podniku. Manažérovi podniku pomôže udržovať množstvo zásob na optimálnej úrovni, a tým uvolniť značnú časť peňazí, ktoré bývajú v zásobách viazané, na iné potreby. Dovoľuje presne sledovať náklady a výnosy pre jednotlivé receptúry a produkty sortimentu a tým účelne riadiť alebo zvýhodňovať ponuku zákazníkom. Vedenie získava kompletné informácie o tom, čo sa „deje na pokladniach“, napríklad ako si pri predaji vedú jednotliví zamestnanci. Septim preto môže byť aj účinným motivačným nástrojom, pre hostí i obsluhu.

Pokladničný systém nie je „len“ kontrolným nástrojom, ale tiež nástrojom efektívnym. Výrazne napomáha ku zrýchleniu komunikácie medzi obsluhujúcim personálom a kuchyňou, všetky objednávky sú vybavované rýchlejšie, čo pochopiteľne napomáha ku zvýšeniu obratu a spokojnosti hostí. Zmyslom implementácie a vynaloženia finančných prostriedkov do obstarania je zníženie nákladov pri súčasnom raste počtu hostí a tržieb.

Než se vnoríme do stručného prehľadu dôležitých funkcií Septimu, je nutné zmieniť, že sa popis vzťahuje k pokladničnému a informačnému systému Septim 3.1

Pokladničné aplikácie

Septim – Pokladňa

V pokladničnej aplikácii, zjednodušene povedané, obsluha vykonáva všetky bežné transakcie, ktoré súvisia s obslúžením hosťa. Modul Pokladňa je prispôsobený tak, aby poskytol maximálne rýchle, intuitívne a jednoduché ovládanie. Obsluha je schopná používať pokladňu takmer ihneď po pomerne krátkom zaškolení.

Obsluha pomocou pokladne vytvára vyúčtovanie konzumácie a služieb, zadáva požiadavky do kuchyne a súčasne blokovaním ihneď odťažuje tovar zo skladu.

 

Aplikácia umožňuje mnoho funkcií. Nie je nutné ich na tomto mieste všetky vymenovať, ale uistiť Vás, že žiadna z dôležitých funkcií nie je vynechaná a že Vám poskytne potrebnú a hlavne stabilnú podporu.

Z prevádzkového hľadiska je možné ovládanie pokladničného modulu presne prispôsobiť konkrétnemu druhu a veľkosti prevádzky. Požiadavky na funkcie, vzhľad aj možnosti pokladne sú iné pri reštaurácii, jedálni, fast foode, kaderníctve či bistre. Individuálne nastavenie pokladne sa vykonáva pri inštalácii pokladničného systému.

Pokladničné transakcie je možné limitovať podľa oprávnení obsluhy, čo je z manažérskeho i bezpečnostného hľadiska nesmierne dôležité.

Pokladničný systém Septim môže byť využitý aj ako registračná pokladňa.

Vzhľadom k tomu, že každá prevádzka má odlišné požiadavky na pokladničnú aplikáciu, existuje niekoľko verzií funkcionalít pokladne.

Pokladničná aplikácia ponúka tieto najdôležitejšie funkcie

 • Blokovanie na účet (rýchla/pomalá transakcia)
 • Storno chybne nablokovaných položiek z účtu (podľa oprávnení)
 • Blokovanie storno položiek na účet (podľa oprávnení)
 • Tlač objednávok vo výrobných strediskách
 • Zľavy
 • Rôzne druhy platieb (Hotovosť/Cudzia mena/Reprefond)
 • Tlač účtu
 • Kópia účtu
 • Zmena platby uzatvoreného účtu
 • Tlač zostáv podľa konfigurácie
 • Neobmedzený počet cenových hladín podľa licencie
 • Možnosť počítať predajnú cenu vzorcom
 • Podpora pokladničných tlačiarní
 • Odkazy do kuchyne
 • Definície prístupových práv užívateľa
 • Vyúčtovanie kompletnej konzumácie a služieb
 • Kontrola možnosti objednávky (či je tovar na sklade)
 • Automatické odťažovanie skladu
 • Delenie účtu, presun účtu, spojenie účtov a pod.
 • Grafická prezentácia rozmiestnenia stolov na prevádzke
 • Definícia vlastného dizajnu celej aplikácie
 • Vklad peňazí na konto s vystavením potvrdenky

Vybrané rozširujúce moduly manažérskej aplikácie

Skladové hospodárstvo na pokladni

Pokladňa nie je len „prostriedkom“ na obslúženie hosťa, ale tiež miestom, kde sa odohrávajú operácie s vplyvom na sklad. V prípade predaja sa blokovanie položiek na účet zákazníka odčíta zo skladu definovanými ingredienciami. Aby sme umožnili vykonávať ďalšie skladové operácie na pokladni, ktoré nesúvisia priamo s predajom, vyvinuli sme tento modul. Vďaka nemu môžete na pokladničnom termináli vykonávať zadávanie inventúr a šetriť čas manažérovi s jeho prepisom a lúštením, zadávať dodacie listy, prevody či znehodnotenia v momente vzniku a tým minimalizovať chyby či zábudlivosť.